Conditions d'utilisation


  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten via de webshop. HUNGR zijn maaltijdvervangers, gevoerd door No Poodles, Kortrijksestraat 39, 8520 Kuurne.

  Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met HUNGR.

  Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan HUNGR, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

  Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen HUNGR en de klant. Dergelijke afwijking is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.

  Het – zelfs herhaaldelijk – niet-toepassen door HUNGR van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

  HUNGR behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

  De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen HUNGR en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden. Indien HUNGR en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  Bij een online bestelling van HUNGR op www.hungr.be dienen alle stappen van het bestelproces doorlopen te worden.

  Een bestelling dient online betaald te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel

  UITVOERING OVEREENKOMST

  HUNGR is enkel gebonden tot levering van de producten en/of uitvoering van de diensten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de overeenkomst.

  Alle producten en diensten die niet expliciet werden voorzien, worden supplementair aangerekend aan de klant, ongeacht of zij het gevolg zijn van een wijziging van de opdracht door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden.

  ANNULERING OVEREENKOMST

  De klant-consument beschikt voor de online aankopen van HUNGR via de webshop niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

  LEVERINGEN DOOR HUNGR

  Leveringen gebeuren door HUNGR of diens logistieke partner op het door de klant aangegeven leveringsadres.

  Leveringen van orders op de webshop gebeuren standaard via een logistieke partner (feest- en brugdagen uitgezonderd) op weekdagen. De standaard shipping is onderhevig aan de dienstverlening van de logistieke partner, daardoor kan HUNGR enkel richtinggevend de leverdag vooropstellen.

  In geval van een minimum besteding van 50 euro en een standaard verzending, worden geen leveringskosten aangerekend aan de klant (enkel geldig voor bestelling in België) (zoniet wordt als leveringskost 6 euro toegevoegd aan het totaal). 

  HUNGR is niet aansprakelijk indien de levering op instructie van de klant onbeheerd wordt achtergelaten op het afgesproken leveringsadres (bijvoorbeeld aan de deur).

  Laattijdige of niet-levering wegens overmacht of hardship in hoofde van HUNGR zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van HUNGR jegens de klant.

  PRIJS

  Alle productprijzen zijn in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld.

  HUNGR behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

  ONLINE BETALING

  Online bestellingen via de webshop van HUNGR dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten.

  Voor de online betalingen doet HUNGR een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. HUNGR heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is HUNGR niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald.

  Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door HUNGR.

  Professionele klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen tijdens de checkout een factuur aanvragen. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van tien werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

  KLACHTEN

  HUNGR garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de klant de producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart.

  De klant dient de producten na levering te verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot de HUNGR producten worden enkel in aanmerking genomen indien de klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan HUNGR overmaakt binnen een termijn van twee (2) uur nadat de producten zijn geleverd of na het afgesproken tijdstip waarop de producten geleverd moesten zijn. Na het constateren van enig gebrek, is de klant gehouden om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken.

  In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan HUNGR, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige schriftelijke klacht wordt de klant geacht de geleverde goederen en diensten onherroepelijk te aanvaarden.

  Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerd gebrek, is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.

  De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

  AANSPRAKELIJKHEID

  De aansprakelijkheid van HUNGR beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van HUNGR - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige producten. Is herlevering / heruitvoering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige producten en/of diensten.

  In ieder geval zal de aansprakelijkheid van HUNGR nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige producten of diensten. De aansprakelijkheid van La Favo is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

  De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door HUNGR voor:

  (i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;

  (ii) Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan:

  (a) Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de producten;

  (b) Bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking;

  (iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;

  (iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;

  (v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten;

  (vi) Aanspraken met betrekking tot het niet bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van dieet, gezondheid of mentaliteit. HUNGR garandeert in geen geval dat de klant dergelijke doelstellingen zal of kan bereiken;

  (vii) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

  (viii) Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12;

  (ix) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.

  OVERMACHT

  HUNGR en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship.

  Gevallen van overmacht of hardship geven HUNGR het recht om, naar eigen keuze:

  (i) De nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

  (ii) De contractuele voorwaarden te herzien;

  iii De overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat HUNGR enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

  In al deze gevallen zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle producten en prestaties die reeds werden geleverd op datum van schorsing, herziening of beëindiging, en van alle kosten opgelopen of nog op te lopen door HUNGR ten gevolge van de schorsing, herziening of beëindiging.

  Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) natuuromstandigheden, oorlog, terrorisme of dreiging met terreur, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemer.

  BEVOEGDE RECHTBANKEN & TOEPASSELIJK RECHT

  In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen La Favo en de klant wordt gesloten, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijk zetel van HUNGR bevoegd.

  Het Belgisch recht is van toepassing.

  VERZENDING

  Transportkosten voor België & Nederland: 4,5€

  Gratis verzending voor bestellingen vanaf 50€.

  Gelieve rekening te houden met een levertijd van 3 tot 5 werkdagen.

  Bestellingen worden niet verwerkt in het weekend en op feestdagen, ook geen leveringen op zaterdag.

  SAMENWERKING MET DPD
   
  HUNGR werkt samen met koerierdienst DPD om een optimale bezorging van jouw pakket te garanderen. Een handige PREDICT-tool zorgt voor volgende zaken:

   

  Vooraf op de hoogte
  Via sms of e-mail informeert DPD de ontvanger de dag voor de levering over het exacte aflevermoment. De ochtend van de levering volgt een tweede bericht ter bevestiging.

   

  Andere datum of afleverlocatie
  Een lastminutewijziging voor de levering? Met de inflight-opties kan uw klant de datum én de plaats van de levering aanpassen. Tot 1 uur voor het moment van levering.

  Live Tracking
  Met Follow My Parcel weet u altijd exact waar uw pakket zich bevindt. Deze functionaliteit toont op een kaart waar de chauffeur is en hoeveel stops hij nog moet uitvoeren voor hij bij de ontvanger aankomt.

   

  Levering tot op 1 uur nauwkeuring
  De dag van de levering krijgt de ontvanger een bericht met een tijdsvenster van 1 uur waarin de chauffeur zal langskomen.
  .jdgm-write-rev-link { color:#66614E; }